85 Eurodiputats de 21 estats reclamen mesures de protecció dels deltes

11 març 2021

El mani­fest “Cap a una Europa verda que pro­te­geixi els del­tes”, impul­sat per la Pla­ta­forma en Defensa de l’Ebre (PDE) amb la col·labo­ració d’ERC, Junts i els Comuns, ha acon­se­guit el suport de 85 euro­di­pu­tats de 21 estats i cinc grups polítics dife­rents de l’Euro­cam­bra. També l’han fet seu una cin­quan­tena d’asso­ci­a­ci­ons i enti­tats que actuen en el marc euro­peu.

Segons l’euro­di­pu­tada d’ERC, Diana Riba, l’objec­tiu és que la Comissió Euro­pea assu­meixi una “visió holística” d’aquests espais rics i vul­ne­ra­bles, molt amenaçats pel canvi climàtic, a l’hora de fixar mesu­res i nor­ma­ti­ves con­cre­tes de pro­tecció així com d’”obli­gat com­pli­ment”. El docu­ment ha estat sig­nat i tras­lla­dat aquest dime­cres a la mateixa Comissió perquè el faci efec­tiu.

“Té importància per diver­sos motius, però un d’ells és que els del­tes i en con­cret el delta de l’Ebre sigui el pri­mer espai on es lliuri la pri­mera bata­lla con­tra el canvi climàtic. Cal posar tots els recur­sos, esforços i ener­gies, ja siguin les enti­tats des del ter­ri­tori o les ins­ti­tu­ci­ons perquè sigui pos­si­ble gua­nyar aquesta bata­lla sobre el canvi climàtic”, ha emfa­sit­zat Riba, satis­feta davant la res­posta acon­se­guida durant les últi­mes set­ma­nes.

Entre les deman­des con­cre­tes que el mani­fest plan­teja davant la Comissió Euro­pea figura la neces­si­tat que la Direc­tiva Marc de l’Aigua “sigui efec­tiva també als del­tes”, que hau­rien de ser con­si­de­rats “espais d’actu­a­ci­ons pri­o­ritàries davant els efec­tes del canvi climàtic” i en el con­text del Pacte Verd euro­peu. També cal­dria, ha afe­git, apli­car la “gestió inte­grada de les con­ques hidrogràfiques”, “millora dels moni­to­rat­ges dels plans de gestió” o la neces­si­tat de recu­pe­rar “cabals sòlids i ges­ti­o­nar els sedi­ments.

“També rei­vin­di­quem la neces­si­tat d’un pla euro­peu de recu­pe­ració i res­tau­ració dels del­tes d’obli­gat com­pli­ment per als estats mem­bres”, ha reblat Riba. La idea és que la nor­ma­tiva de la Comissió Euro­pea con­creti també la importància dels del­tes euro­peus dins dels eco­sis­te­mes “vius”. Un fet que, en aquests moments difícil­ment està reco­ne­gut perquè, pen­sats per als àmbits flu­vi­als, obli­den que al final del seu curs exis­tei­xen els del­tes. “Molt sovint es parla de canvi climàtic i plans con­crets, però no es des­ti­nen lleis o con­trols específics sobre aquesta pro­blemàtica en espai deli­cats com són els del­tes”, ha reblat.

Així doncs, un cop for­ma­lit­zada la sig­na­tura del mani­fest al Par­la­ment Euro­peu, el docu­ment es tras­llada aquest mateix dimarts a la Comissió Euro­pea perquè l’imple­menti i impulsi els “camins neces­sa­ris per fer-lo efec­tiu” a cada estat mem­bre.

El recor­re­gut polític i social de les pro­pos­tes del mani­fest no acaba, estric­ta­ment, sobre la taula del govern comu­ni­tari. Cul­mi­nant el tre­ball dels últims anys i espe­ci­al­ment arran d’acci­ons pro­mo­gu­des els últims mesos, Riba apunta que es manté oberta la porta del comitè de peti­ci­ons, on els ter­ri­to­ris poden por­tar els incom­pli­ments de la nor­ma­tiva actual al res­pecte per part dels estats mem­bres. També la via de la mobi­lit­zació social i en altres instàncies polítiques. “Un dels grans èxits del mani­fest és que és molt trans­ver­sal”, ha tan­cat Riba.

Recent posts

    Leave a comment

    Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.