Bloc de la PDE
Header

Les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de l’Ebre han sol·licitat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, ia l’Agència Catalana de l’Aigua, dependent de la Generalitat de Catalunya, la immediata clausura del transvasament que va des del riu Siurana (comarca del Priorat), a la riera de Riudecanyes (voltants de Reus), pel gran impacte ambiental i social que aquest transvasament s’està produint des de fa dècades a la vall del Siurana.

Incidència ambiental i social del transvasament Siurana-Riudecanyes
Les organitzacions esmentades han elaborat un informe on es detallen les afeccions ambientals i socials que genera aquest transvasament, que deixa pràcticament sec el riu Siurana durant diversos quilòmetres, afectant greument la vegetació de ribera i l’ecosistema fluvial en general. Així mateix, ha tingut un efecte molt negatiu a nivell social, hipotecant el desenvolupament dels pobles de la vall del Siurana, que des de 1950, any en què va començar a funcionar el transvasament, han perdut l’ordre de 45 % de la seva població. Cal no oblidar que el transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra que es va planificar fa més de 100 anys, sense tenir en compte per tant cap condicionant ambiental, ni d’equilibri territorial.

En l’informe també es proposen alternatives tècnicament viables per cobrir les demandes que actualment satisfà l’aigua del transvasament a la zona de Riudecanyes, que no suposen pràcticament obres, i que podrien posar-se en funcionament de manera gairebé immediata.

Es dóna la circumstància que es tracta d’un transvasament entre dues conques hidrogràfiques diferents. La Conca de l’Ebre (el Siurana desemboca a l’Ebre), que depèn del Govern Central, i les Conques Internes de Catalunya, la gestió és competència de la Generalitat de Catalunya. Per això s’ha realitzat la sol·licitud de clausura del transvasament a les dues administracions, amb les que les organitzacions esperen mantenir contacte en els pròxims dies.

El transvasament Siurana-Riudecanyes és una obra ja obsoleta, de gran impacte ambiental i social, i per a la qual ha alternatives que podrien posar-se en marxa de forma immediata. Així, les organitzacions Ecologistes en Acció, GEPEC i Plataforma en Defensa de l’Ebre no veuran les seves accions fins aconseguir la clausura completa i definitiva d’un transvasament propi d’una altra època.

   

Davant del Canvi Climàtic
ACORD SOCIAL DE L’AIGUA en DEFENSA dels nostres RIUS i de l’AIGUA PÚBLICA

El canvi climàtic ens imposa un futur en el qual es reduirà dràsticament l’aigua disponible, i en el que els cicles de sequera i les grans tempestes, amb les corresponents crescudes, seran cada vegada més freqüents i intensos.
Davant d’aquestes

perspectives, és urgent un gran acord social basat, d’una banda, en la recuperació dels nostres rius, aiguamolls, llacs i aqüífers, com un patrimoni ambiental públic que ha d’estar al servei de l’interès general, i

d’altra banda, en la defensa de l’aigua com un bé públic, que ha de ser d’accés universal pel que fa als serveis d’aigua i sanejament, en tant que es tracta d’un dret humà, reconegut com a tal per les Nacions Unides.

En aquest context és urgent:

aturar el creixement de demandes, especialment de regadiu, la construcció de nous embassaments i
transvasaments i els processos de deteriorament, apropiació i sobreexplotació de rius i aqüífers, per tal de
garantir la seva sostenibilitat i el bon estat ecològic de les aigües, al servei de l’interès general,
respectant els cabals ambientals i altres exigències de la Directiva Marc.

redimensionar a la baixa la superfície regada i els consums urbans expansius de manera que es
s’adaptin a la reducció de cabals disponibles que imposa el canvi climàtic en curs.

  revertir els processos de mercantilització de l’aigua i de privatització dels nostres serveis de
proveïment i sanejament, per recuperar-los com serveis d’interès general, sota una gestió
pública transparent i participativa.

acabar amb la corrupció que ha anat creixent, en transformar l’aigua i els serveis de
proveïment i sanejament en grans negocis privats.

Les persones sota signants, en representació de moviments i col·lectius socials, sindicats, partits polítics, fundacions o a títol personal, fem una crida en pro d’aquest gran Acord Social per l’aigua, davant del Canvi Climàtic, per sobre d’ideologies, d’interessos particulars i fins i tot d’identitats nacionals, en tot aquest territori de la península Ibèrica i de les illes, que dóna vida als nostres rius, dels que al seu torn depèn el nostre benestar.

Qualsevol persona pot adherir a la crida en aquest enllaç:

https://goo.gl/forms/ts0dkG7AeoJoVCnv2

Rafa López – eldiario.es

“Murcia tiene bajo tierra agua suficiente para no depender de ningún trasvase”

– Luis Francisco Turrión ha publicado recientemente para Greenpeace España un detallado estudio que informa de la situación hídrica de la Cuenca del Segura y la Región de Murcia

– Analiza cómo la cuenca del Segura podría compensar el déficit en el flujo fluvial con su abundante flujo de agua subterránea

– Vaticina que en tres años la Región de Murcia podría desengancharse totalmente del trasvase Tajo-Segura, contra los argumentos gubernamentales que hablan de cada vez mayor necesidad.

veure article 

veure estudi de Greenpeace