De Solidaritats i Responsabilitats.


Roser Vernet Anguera

La setmana passada, el Consell Comarcal del Priorat va aprovar, per unanimitat, donar suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre per la seua tasca de conscienciació en la defensa del patrimoni natural amenaçat i per la seua feina per una nova cultura de l'aigua.

La moció també implica el compromís de vetllar per una política sostenible en l'ús dels recursos naturals. Des de la Plataforma del Priorat ens felici­tem que el nostre ens comarcal hagi pres aquest acord que l'hono­ra i això ens fa esperar que el faran extensiu a la nostra entitat que, com la germana de l'Ebre, aglutina en una plata­forma unitària i en defensa del territori la major part del teixit associatiu de la comar­ca i que, també com la resta de plataformes meri­dionals, propugna una nova cultura de l'aigua, de l'energia i de l'apro­fitament en gene­ral dels recursos naturals. Solida­ritzar-se amb els veïns és una actitud que demostra una visió generosa de l'acció polí­tica. Això ens fa apreciar encara més aquest acord, sobretot si tenim en compte que no sempre les pressions polí­ti­ques els propicien.

Assumir aquest mateix model d'acció polí­tica a la pròpia comarca és ser conseqüent, perquè vol dir aplicar a la pràcti­ca allò que en la teoria hem proclamat. La presentació per part del Consell Comarcal del Priorat de les al·legacions al mapa eòlic, en el sentit d'exi­gir respecte a l'acord comarcal, ja n'ha sigut una primera mostra. L'acord de suport a la nostra --i seua-- plataforma, seria la cirera que culminaria el pastís.

L'esperem amb il·lusió!


[ Tornar a la pàgina principal ]